MK Rabbi Yisrael Eichler, left, Sholom Eichler, right