Rubashkin, Sholom (Jr.) AKA Sam Sternberg, Order 6-12-09