« Holocaust Memorial Day “Does Not Apply” To Haredim, Haredi Leader Claims | Main | Video: "Haredi" Man Arrested At Kotel »

April 11, 2013

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Nachman Rosner

The Whole World Knows The Truth. Rabbi Berland is a big Tzadik! The Israeli evil Government (who put all of Am Yisrael to shame) have a personal vendetta against the Rabbi for many many years, because he did the worst thing possible to the secular government.

WHAT DID HE DO TO THEM? to the government?

He brought back thousands and thousands of Yidden back to Teshuva. He even brought back some of the government officials children and grandchildren to Hashem. And in their warped minds he is the biggest criminal for doing that. Chas V'Shalom.

He is a great Rav, and its unbelievable how disgusting this whole "Zionist episode" is.

May Hashem open their blind eyes and may every one of them do a complete Teshuva and may we all be zoche to the Geula Shleima B’Karov. Amen!

GAON

Heck, give the guy a fn break, at least he is not accused of mishkav zachor. Will that take one year off of his sentence for each BOY that he did not molest, like the shmuck in Israel who threw boiling water on an employee's head and face, just got incredibly short sentence due to his large family, of 14, one year reduction in sentence for each of his 14 children., what a judge maleh rachamim.

ZIY

The original, from:

http://www.mota.breslev.org/showarticle.php?theindex=567

בס"ד

ימי ספירת העומר ה'תשע"ג

חבר וידיד הי"ו

חברים רבים בקשו ממני לקבל הבהרה, לכל אותם סיפורי 'לשון הרע' ו'רכילות', שכולי תקווה גדולה שבסופו של יום תתברר שזה בעצם היה כל כולו רק 'הוצאת דיבה'... וכתוצאה מכך מתנהל כעת מצב של 'ביזיונות' ו'שפיכות דמים' קשים מנשוא על ר' לייזר ברלנד הי"ו, ועל משפחתו הי"ו, ועל קהילה גדולה בישראל הי"ו.

הסתפקתי תחילה מאוד אם כדאי לי להתייחס לכל זה או לא. גם מפאת כבודו של אדם ומשפחה וקהילה גדולה בישראל, אבל אחרי מחשבה, החלטתי להתייחס להגיב ולהבהיר.

האמת היא, שבהתחלה הייתה החלטתי להבהיר את הדברים רק באותם פורומים בכמה מאמצעי התקשורת השונים, שבהם הכפישו מאוד את שמו. ואכן כך עשיתי. אבל כעת, אחרי שהתברר לי לצערי, שיש אנשים מסוימים שיש להם אינטרס עליון לגרום לכך שהסיפורים וה'שמועות' הללו יתפרסמו ויפוצו לכל עבר, וזה גרם לכך שבתקופה האחרונה גם בתוך המחנה פנימה, בין יראי ד' וחושבי שמו, כבר לא מפסיקים לדבר ולברבר בכל עבר ופינה על הנושא הכאוב הזה (ולא רק, כבעבר, בפורומים של אמצעי התקשורת השונים, ובתקשורת הכללית, שרוב החרדים לדבר ד' מתנזרים מהם), הגעתי למסקנא, להתייחס לזה ולהבהיר את הדברים, גם כמענה לתשובה לכל חבריי וידידיי הי"ו המקבלים ממני עדכונים שוטפים באמצעות הדוא"ל.

אשתדל להבהיר את הדברים בכמה שיותר קיצור ותמצית.

ואם שגיתי והוא רחום יכפר עוון.

ובכן:

1) כל עוד לא מתבררים ה'שמועות' הללו בעדים כשרים ונאמנים, ועל פי אמות מידה של חקירה ודרישה על פי דעת תורה והלכה, הרי שלא רק שלא חייבים להאמין לכל השמועות, אלא שאולי, כנראה, על פי ההלכה, גם אסור להאמין לכל השמועות, ובוודאי לא לקבל אותם כדבר מוחלט. כל זה גם אם היה מדובר על אדם פשוט מישראל, ק"ו כאשר מדובר על אדם שהיה מוחזק עד היום כתלמיד חכם עובד ד', וכבר אמרו חכמים (ברכות יט): אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום כי בוודאי עשה תשובה... ועל אף כל ההתנגדויות שהיו נגדו כבר בעבר, מהרבה גדולי ברסלב, בכל מיני ענייני הנהגה אחרים קיצוניים וכדומה. הרי בכל זאת, כל אדם מישראל, כאמור, יש לו חזקת כשרות, ובוודאי אדם כמוהו. ובמיוחד כאשר זה יותר מחמישים שנה שמכירים אותו אלפים ורבבות מישראל, וזה עשרות בשנים שגם הצליח להחזיר בתשובה אלפים מבני ובנות ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ולא שמענו מעולם שיהיה מי שיבוא עליו בעלילה ובשמועה מעין זו... על אף שכאמור היו רבנים מתוך ברסלב שהתנגדו לכל מיני הנהגות קיצוניות אחרות שלו בהרבה תחומים, ובמיוחד בעניינים שבין אדם לחברו, אבל שמועה מעין זו – לעבור על עבירות חמורות שבחמורות בעניני קדושה וטהרה - לא שמענו ולא ראינו עד היום הזה... ולכן, אין זה מן היושר ומן האמת לקבל את השמועות הללו. ובוודאי שאסור לנו להחליט פתאום, אחרי עשרות שנות לימוד התורה ועבודת ד' ומסירות נפש בהרבה תחומים בענייני עבודת ד' גם בעניינים שבין אדם לחברו וגם בעניינים שבין אדם למקום, ולהחליט החלטה ברורה ולומר שמתברר כעת למפרע שכל העבודת ד' ולימוד התורה שלו ביחיד וברבים היה הכל שקר וכיסוי למעשים מעין אלו... ואולי, צריך לעשות בעניין זה בירור הלכה אצל רבנים פוסקי הלכה מוסמכים, אם על מציאות ועת כזאת, אחרי שהשמועה כבר יצאה, אולי, יש מקום על פי ההלכה להתנהג עם הכלל: "שצריך רק לחשוש" – "למיחש מיבעי".

2) במיוחד, כאשר יש גם 'רגליים לדבר' שה'עדויות' ו'השמועות' הפורחות אינם נכונות, ויש להם, אולי, מטרה אחרת לגמרי... כי רוב השמועות הם מאנשים 'תמהוניים'.. ויש מהם שהם בעיני, לפחות 'קצת' 'מפוקפקים' (כדוגמת אנשים שהיו בעבר, ויש גם כאלה שהם עדיין בהווה, מכורים לסמים ולאלכהול...). ובמיוחד, כאשר המצב שם בחיי הקהילה, בשנתיים האחרונות, היא מצב של 'בוקה ומבוקה ומבולקה' בכל מה שנוגע לענייני ממונות, מחלוקות ומריבות כמעט בכל תחום. ויש מקום לומר שיש כאן 'חשבונות נוספים' של 'נקמנות אישית' ו'חיסולי חשבונות'...

3) ובמיוחד, שמי שמכיר את ר' לייזר בשלושים השנים האחרונות יודע לומר שהוא כזה נפש מסובכת ולא מובנת, ויהיו שיאמרו שהוא נפש של טירוף... ולכן, יש מקום לומר שהוא גם מסוגל לעשות את זה בכוונה תחילה... זאת אומרת: ר' לייזר מסוגל לסובב בכל מיני תחבולות וטריקים, וללכת על קצה הגבול של המותר והאסור, וכל זה בכדי לגרום לכך שיצא עליו שם רע כזה, והוא עוד ימשיך כל הדרך לשכנע את כל מי שבא במגע איתו שאכן הוא חטא והחטיא... זה נשמע קצת דמיוני ומופרך, אבל כל מי שמכיר אותו בשלושים השנים האחרונות יודע שהוא מסוגל לעשות גם דברים כאלה - ולמה? מה המטרה שלו? אז יהיו שיאמרו שזה נועד בכדי לקבל ביזיונות, ויהיו שיאמרו שזה נועד בכדי לזרז גאולה, ויהיו שיאמרו שזה כנראה בגלל 'שיגעונות של גדלות'... (ואולי, הוא נתפס לקיצוניות כזאת, על פי הבנתו את דברי רבנו בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה רס' עי"ש היטב, ועיין גם בח"ב תורה פג' בסופו). כי הוא באמת טיפוס שהכי קשה ומסובך להסביר ולהבין, והוא באמת טיפוס כזה לא נורמלי, וכזה לא צפוי, עד שאפשר בהחלט להאמין עליו שהוא מסוגל לעמוד מאחורי כל הסיפור ההזוי הזה... אני לא אומר בוודאות שזה אכן האמת - אבל אני אומר שיש עדיין מקום לומר שאולי, גם זה חלק מחלקי ה'פזל'... כי הוא, כאמור, כזה איש מסובך שהוא מסוגל גם לשכנע כמה מתלמידיו ומתלמידותיו שיעלילו עליו דבר כזה, והוא יעשה איתם דברים עד קצה האחרון של המותר והאסור בכדי "לאמת" את העלילה... והוא עוד ישכנע אותם שבזה יהיה להם חלק בגאולה ובכל הגן עדן שלו...

4) ועל כולם, מה שנוגע למעשה לכל אחד ואחד: גם אם, חלילה, יתברר, בעדות כשרה ובדרישה וחקירה על פי דעת תורה והלכה, שאכן ר' לייזר נכשל... הרי זה בוודאי 'מוסר השכל' נורא ואיום... עד כמה אין לאף אחד בעולם 'ביטוח' שהוא לא ייכשל... כי אם תלמיד חכם ועובד ד' כזה יכול להיכשל - מה כבר יאמרו כאלו שהם לא כל כך תלמידי חכמים ועובדי ד'... ולכן, המסקנה המתבקשת היא: להיזהר ולהישמר מעתה בכל ה'גדרים' שגדרו לנו חז"ל, בכל מה שקשור עם איסור 'ייחוד', ובכל מה שקשור בזהירות עצומה בכל הנוגע לכל תחום של 'להתחשב באמת בצורכי הזולת', ובכל הקשור לכלל העניינים של 'בין אדם לחברו', וכל כדומה לזה... ואם נצא מכל הסיפור הקשה והכואב הזה רק עם מסקנא זאת: והיה זה שכרו של ר' לייזר!

ולא אמנע את עצמי מלהוסיף עוד כמה הבהרות (במיוחד מה שנוגע לסעיף 3), גם בכדי לא להוציא מכשול תחת ידי. ואשתדל להבהיר את דבריי ביתר שאת, כי חלילה לי, ולרגע לא חשבתי, שאפשר באמצעות מעשים מגונים שכאלה להביא גאולה וישועה... וכל מה שכתבתי והבהרתי היה כדלהלן:

5) כל מי שמכיר את ר' לייזר טוב ב 30 השנים האחרונות, יודע להבחין, שהאדם הכריזמטי הזה, הוא נפש מסובכת לא פשוטה. ואני אישית לא מכיר עוד סוג נפש כזאת. ויש לו בהחלט את הנתונים הללו, שאפשר לומר עליו, שאולי, הוא עצמו עומד מאחורי כל הפצת השמועה הרעה הזאת עליו. כי אולי הוא חשב לעצמו, שכאשר יצא עליו "שמועה זדונית" שכזאת, ויהיו לו ביזיונות כאלו... זה יכפר על הדור, וזה יזרז את הגאולה... ולא שחלילה ו"המעשים עצמם" יביאו את הגאולה, כי הרי בעצם, לפי קו החשיבה הזאת, הרי ש"לא היו מעשים כאלו מעולם", אלא, כאמור, הוא עצמו גרם לכך ש"ייראה כאילו והיו, חלילה, כאלו מעשים"... ובעקבות הביזיונות שהוא יעבור בעקבות השמועות הללו... והוא יצליח גם לשתוק על הביזיונות, זה מה שיגרום כפרת העוונות.

6) והבהיר מעל לכל ספק: גם אם אלו היו מחשבותיו ומטרותיו של ר' לייזר, הרי שאני בוודאי לא מסכים איתו גם לכך... ואני מאד מיצר על כך... בין היתר גם בגלל חילול ד' הגדול שנגרם מכך, ולא פחות חמור חילול שם רבנו בעולם כולו, וגרימת נזקים חינוכיים לרבים מבני ובנות ישראל... אבל בהחלט יכול להיות שגם זה הוא חלק מה'פזל' של תמונת הפרשייה העגומה הזאת.

7) ובעניין שרבים שואלים האם במצב כזה מותר להם עדיין להסתובב סביב ר' לייזר, ולשמוע תורותיו, ולצטט מדבריו? שוב, הבהיר ואומר: היות שאני מקווה מאוד, ועוד רבים רבים אחרים מקווים מאוד כמוני, שבסופו של יום תתברר, שר' לייזר אכן לא חטא ולא החטיא שום אדם בעולם, בכל הנוגע לשמועות הרעות שמפיצים עליו כעת... והיות שבעיניי, ר' לייזר הוא טיפוס מורכב מאוד, שכאמור, אפשר לומר עליו שהוא בעצמו גם ארגן את כל הפרשייה בתחכום רב... ולכן, היות שיש עדיין, כעת, מקום לומר כל זה עליו, מכאן נובע החשיבה אצלי שעדיין כל מי שמחליט, בכוח בחירתו האישית, שהוא רוצה להמשיך להסתופף בצלו, על אף כל ההנהגה הקיצונית שיש בסביבתו, ולהמשיך להאמין בצדקתו ובכוחו הרוחנית, ולשמוע את דברי תורתו - מותר לו להמשיך ולעשות זאת.

8) ומעניין לעניין, נקודה נוספת למחשבה זו: הרי אי אפשר להתכחש, כי גם ברגע זה, ר' לייזר ממשיך ללמוד ולהתפלל רוב שעות היום והלילה... וממשיך לגרום גם לכל שומעי לקחו ללמוד ולהתפלל ולקיים מצוות... ולא שמענו ולא ראינו ממנו שהוא גורם למישהו להיכנס לדמיונות של 'שבתאות'... בכל הקשור לפרשה העגומה הזאת.

9) זאת ועוד, בדרך כלל כאשר בן אדם 'באמת' נכשל במעשים מעין אלו, כפי מה שמפיצים כעת על ר' לייזר... ובמיוחד כאשר זה גם מתפרסם בקנה מידה כזאת, זה, בדרך כלל, עלול לשבור אותו ולרסק אותו נפשית שכלית מוראלית... והנה, אצל ר' לייזר קורה ההיפך הגמור, הוא ממשיך בשלו בכל ענייני לימוד התורה וכלל ענייני עבודת ד' - זה הרי אומר דרשני?! וכל זה מראה עד כמה הוא באמת נפש מורכבת ומסובכת ביותר...

10) זאת ועוד הנני חייב להבהיר, למען הסר כל ספק: אם, חלילה וחס, תתברר, שכל הסנגוריה שניסיתי לסנגר אינו אמת, וחלילה וחס תתברר, בחקירה ודרישה על ידי עדים נאמנים על פי כללי תורה והלכה, שהעדויות של המעידים אכן דברי אמת הם, הרי שבודאי שיש מקום לתשובה גם לאיש כזה, ובפרשת ויקרא למדנו 'אשר נשיא יחטא', וחז"ל מוסיפים: 'אשרי הדור שהנשיא מתוודה על שגגותיו ועל זדונותיו"... אבל, אם, חלילה, כאשר תתברר שהיה כאן חטא אמיתי, ולא רק רצון וחשיבה של להכפיש את עצמו וקבלת ביזינות וכו'... ויתברר, חלילה, שהחטא גם היה מלובש במחשבות משיחיות של אצילות וכל כדומה לזה... ויתברר גם שאין כאן וידוי ברבים של חרטה ובושה וקבלה לעתיד... או אז אני ודאי מזדהה לחלוטין להשקפה שאיש כזה יפסל לחלוטין מלשמש עוד כרב וכדמות, כי הרי אז זה בוודאי כבר תהיה סטייה של 'שבתאות'... ויהיה אסור, לרוב האנשים, להתקרב אליו ולשמוע ממנו תורה. כי אז כבר צריך להיות בדרגת ר' מאיר שלמד תורה מאלישע בן אבויה גם כאשר יצא בגילוי לתרבות רעה. כולי תפלה ובקשה ותקווה שהפרשיה העכורה והמסובכת הזאת תתברר בקרוב מאוד על הצד הטוב שלה, ויוסר מהר חרון אף השם מעל כל בני ישראל.

ולסיכום, הבהיר שוב:

היות, שעד היום הזה, יחד עם כל הביקורת שהיה להרבה מרבני ברסלב נגד כל ההנהגה הקיצונית של ר' לייזר, אבל רוב רובם של רבני ומשפיעי ברסלב, כמו גם גדולי ישראל ורבניו, היו נפגשים אתו ויוצאים מהתפעלות מהבקיאות שלו, מהגאונות שלו, מהעבודת ד' שלו, מהחזרה בתשובה של אלפי איש דרכו, וממעשה החסד שלו... ושוב, על אף שהיה להם גם ביקורת נגדו, ובמיוחד נגד הגישה הקיצונית שלו בכל תחום... והיו גם כמה מרבני ברסלב שממש נלחמו בו בכל מיני עניינים פנימיים של ההנהגה בברסלב, אבל כולם הודו ואמרו שהוא עובד ד'... היו כאלה שטענו הרבה שנים שהוא פשוט "יותר מידי גאון" ועל גבול של ה'שיגעון'... אבל זה ברור, שזה כמעט חמישים שנה שמכירים אותו רבבות בני ובנות ישראל, ואף פעם לא יצא עליו שום שמועה רעה ושום הוצאת דיבה שכזאת, שהוא, חלילה, חשוד לעבור על איסורים ומעשים שכאלו...

כל זה, יחד עם עוד סניפים נוספים כמפורט גם לעיל, מביאים אותי לכלל החלטה, שכל עוד כל השמועות נגדו הם רק בגדר 'שמועות', ולא התבררו בבירור אמתי, על ידי עדים כשרים ונאמנים באמצעות דרישה וחקירה על פי כללי תורה והלכה, הרי שמוטלת עלי, ועל כולם, חובת הזהירות, לא לקבל את ה'לשון הרע' ו'הרכילות' ו'הוצאת הדיבה', ועדיין מוטלת חובה על כולנו 'לדונו לכף זכות' (לא את המעשים שמייחסים אליו... רק אותו בעצמו...) אני בכל אופן מקווה מאוד, שתתברר מהר מאוד האמת, שהוא אכן לא חטא ולא פשע...

והיות שנמצאים אנחנו כעת בימים אלו של "ספירת העומר", בוודאי חובה כפולה ומכופלת מוטלת על כולנו כאחד לברוח עד קצה האחרון מלהרבות מחלוקת בישראל. וחובה מוטלת על כל אחד לברוח עד קצה האחרון מלהכפיש כל אדם בישראל, ק"ו תלמיד חכם, ומשפחה גדולה בישראל, וקהילה שלמה בישראל... והעם היהודי בכל העולם כולו נוהג בימים הללו כמה וכמה מנהגי אבלות ומתאבל על מותם של 24 אלף תלמידי רבי עקיבא... ואנחנו צריכים בכל שנה לתקן את הפגם הנורא הזה, של "לא נהגו כבוד זה בזה"... ולהיות מתלמידיו של רבי עקיבא שאמר: "זה כלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך"... ומתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי שאמר: "אנן בחביבותיה תליא מילתא"...

ויהי רצון, שמשמים יערו עלינו רוח טהרה ממרום, להרבות תמיד שלום ושלווה אהבה ואחווה ורעות בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. ונקיים בשלמות את דברי רבנו רבי נחמן מברסלב זי"ע ותלמידו הנאמן ר' נתן מברסלב זי"ע, שמדברים הרבה בספריהם, על החובה התמידית שמוטלת על כל אחד ואחד להשתדל ולדאוג שיהיה תמיד קשר של אהבה וחיבה בין כל חלקי כלל ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ובכך נקרב ישועתן וגאולתן של ישראל במהרה מתוך רחמים וחסדים, עד ישלח לנו גואל צדק ממרומים, למהר ישועתנו ופדות נפשנו.

ובזה אקווה שתרמתי את חלקי, ויצאת ידי חובתי, להיות מכלל מזכי הרבים,

ולגרום לבטל מחלוקת מישראל, ולהרבות אהבה ושלום בין כל בני ישראל.

ברוך מרדכי

(מוטה)

פראנק

Sarek

Nice work Dapper Dan.

As for the original post,
Not sure which is worse: the translations or what the original says.

MosheCohen

Its definitely Google translate or similar. Quite amusing really - raglayim ledavar becomes 'legs talk.' Still, I believe I speak for most here when I say I would prefer reading the original text in Hebrew. Link, please!

ca

"I didn’t even complete the first half paragraph and my head is exploding.
Posted by: Joe Field | April 11, 2013 at 08:57 PM"

Same here. My ADD went into overdrive. I can barely tyoe at this point. So dizzy.

Lo K'darkah

Some of the letter/article reads like pure Sabbatean apologia; Nathan of Gaza would be impressed.
Sinning to save the world... if that shtick worked, the Messiah would have come long ago (I know, I know, according to some - he did).

edd

this is probably a google translated article from the original hebrew. can you post the original hebrew cause i cant understand this at all.

dapper danny

I truly hope that the Breslov email is a Bablefish translation of the original yiddish.

Because if this was written in English, than I'm completely dumbfounded. It reads even more crazy than a Rubashkin letter from Jail.

dh

Insulin shock.

gaon

get rid of the talibans, get rid of the pedophiles, get rid of the false prophets. and the rebbe, needs to prove that he can rise from his fn grave. and not as Yushke. fk all of this insanity, how did i get into this religion?" lamrot that i am chetsi chetsi re observance and belief. this is all disgusting beyond repair, and no, yushke is not the answer, yushke forbid, lol.
as my good friend in israel 30 40 years ago said, "tsarich laharos et hakol v'l'hatchil me'chadash. someone please lishmor aleinu. the god of the jews has done a fxxking bad job, JOB ? yushke, forget about it, the rebbe rising from his grave, jesus fxxking christ, save me from that one. we are doomed.
may the god of mosherabbeinu strike me dead. a certifiable ex friend called me davka this evening, after many many months and gave me chapter and verse, why, messsiach was born in 1949, chapter and verse, v'chadomeh. i asked him to make a cassette, so many quotes, chapter and verse. what is this thing i remember from some chabad class that for the first 40 years, messiach does not interfere. and then??? and then??? m'chiat ha'metim? and we no longer need to observe mitzvot, because, well, it was a chabad class, and i do not remember someone help me here with this insanity. nice to be able to analyze insanity step by step.
I do not know why i am still here, how many of you can justify still being involved with the god of Mosherabbeinu, hakadoshbaruchhu, and the rest of it some of you are truly frum, god bless you, but those who are not, how do you hold on? really, this is a truly legitimate question, i think
not even a comic but insightful pinky question. this may be my last post here, to no one's chagrin. wtf, are we doing here?

ah-pee-chorus

i love brainwashed culties... to sum it up..

he didnt do a thing.

the accusers arent valid or trustworthy.

if he did do something, its not what you think.

if he did exactly what you think, he didnt really do it. he went right up to the line of whats allowed.

if he actually crossed the line, it was because he's a tzaddik.

he did it to better himself by destroying his good name.

he did it for all jews.

but whatever you do, dont call his followers brainwashed. they are just lucky to have found such a pious leader.

FF

very good, dapper danny

Dov

There sure are a lot of Jewish children who know about sex at a young age, and who like making false accusations of rape. /s/

dapper danny

Apologies to Paul McCartney ("Band on the Run")

Stuck inside yeshiva
Davening with Berland
Never seeing eretz... Yisroel again... with youuu
Rebbe youuuuu, Rebbe youuuu

If I ever get out here
gonna flee to Marakesh
relocate Shuva Bonim
All I need's a maideleh
If I ever get out of here
(If we ever get out of here)

Well indictments fell with a might crash
As we hopped a plane to Bern
And the gabbai said to the chassidim there
Someday we may return

Rebbe on the run; Rebbe on the run

And the Shin Bet men, with poison pen
Where searching everywhere
For the Rebbe on the run; Rebbe on the run

Well the ubermenschen forfeit their pension
for Breslov's favorite son
And chazan was singing in the village skvere
For the Rabbi's on the run

Rebbe on the run; Rebbe on the run

And the Shin Bet men, with poison pen
Where searching everywhere
For the Rebbe on the run; Rebbe on the run
Rebbe on the run; Rebbe on the run

Well the law was falling on the Rebbe's kupp
Felt like he's gonna drown
In Fez they're searching for us everywhere
But we never will be found

Rebbe on the run; Rebbe on the run

All the maidelach, couldn't get enough
of the Berland's yetzer ra

For the Rebbe on the run; Rebbe on the run....
etc. etc.

Abracadabra

The little piece that I understood was that he was TRYING to give himself a bad name, because the shame he will experience doing so will increase his humility, atone for the masses and hasten the coming of Moshiach. Seriously?

dh

First of all, who is this friend "S?"

Second of all, what the hell is wrong with this world that such a feeble witted individual such as this is allowed to roam freely? Please, I beg of you, tiny one, Un, aim it at me.

Joe Field

Fuck a duck,
I didn’t even complete the first half paragraph and my head is exploding.

jancsibacsi

Theese hassidim are sicker then sick

adams

Rebbe o the storm, Bergland on the road,
Unto the cave he roams, until the cave he roams,
Like Gefilte with a bone, stuck deep in his throat.

Reb you gotta love your mans, wife
take her by the hand, lick her face and wedding band,

There's a Bergland on the road.

Steven

Can someone who waded through all that please translate the Google translation in just a few words.

Runner1983

Written by someone with the grammar skills of a 3rd grader.......

ah-pee-chorus

if i'm accused of a crime and this guy is my court appointed lawyer, please kill me.

ah-pee-chorus

well now it all makes sense. i feel terrible about having thought he was a sinner.

Rebitzman

Which of our two tunesmiths will be the first to post the lyrics to that great Wings tune - Rebbe on the Run?

The comments to this entry are closed.

Failed messiah was established and run in 2004 by Mr. Shmarya (Scott)Rosenberg. The site was acquired by Diversified Holdings, Feb 2016.
.
We thank Mr. Rosenberg for his efforts on behalf of the Jewish Community

.

Comment Rules

  1. No anonymous comments.
  2. Use only one name or alias and stick with that.
  3. Do not use anyone else's name or alias.
  4. Do not sockpuppet.
  5. Try to argue using facts and logic.
  6. Do not lie.
  7. No name-calling, please.
  8. Do not post entire articles or long article excerpts.
***Violation of these rules may lead to the violator's comments being edited or his future comments being banned.***

Search this site with Google:

6a00d83451b71f69e201b8d1656462970c-250wi

FailedMessiah.com in the Media